Bardiya Group

GT CENTRAL

Malviya Nagar, Jaipur, IN

GAURAV TOWER

Malviya Nagar, Jaipur, IN

GT GALLERIA

C-Scheme, Jaipur, IN

GT SQUARE

Malviya Nagar, Jaipur, IN

GT SOUTH CITY

Sitapura, Jaipur, IN

GT LANDMARK

Malviya Nagar, Jaipur, IN

GT DOWNTOWN

C-Scheme, Jaipur, IN

THE LEGEND

Durgapura, Jaipur, IN

EMPYREAL CLUB

Malviya Nagar, Jaipur, IN