Bardiya Group

Gaurav Tower

Malviya Nagar, Jaipur

GT Central

Malviya Nagar, Jaipur

GT GALLERIA

C-Scheme, Jaipur

GT SQUARE

Malviya Nagar, Jaipur

GT SOUTH CITY

Sitapura, Jaipur

GT LANDMARK

Malviya Nagar, Jaipur

GT DOWNTOWN

C-Scheme, Jaipur

THE LEGEND

Jawahar Circle, Jaipur

EMPYREAL CLUB

Opp. International Airport, Jaipur